Klauzula informacyjna

Dotyczy rekrutacji do pracy w szpitalu tymczasowym dla województwa lubelskiego, przeznaczonym dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Poniższe informacje przekazujemy zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4.5.2016, s. 1 oraz Dz.U. L 127 z 23.5.2018, s. 2) zwanego dalej RODO.

Administrator danych i kontakt do niego:

Wojewoda Lubelski z siedzibą w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie przy
ul. Spokojnej 4, 20-914 Lublin, tel. 81 74 24 100, e-mail: poczta@lublin.uw.gov.pl

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Cel przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zebrania dokumentów zapewniających skuteczne przeprowadzenie procesu rekrutacji i prowadzenia spraw dotyczących podjęcia pracy
w szpitalu tymczasowym dla województwa lubelskiego, przeznaczonym dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 i przekazania ich podmiotowi realizującemu wskazane wyżej procesy.

Podstawa prawna przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody.

Zgodę może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie. Jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacje o odbiorcach danych:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie podmiot realizujący procesy związane z rekrutacją
i prowadzeniem spraw dotyczących podjęcia pracy w szpitalu tymczasowym dla województwa lubelskiego, przeznaczonym dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Odbiorcami mogą być również podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jeśli taka umowa zostanie zawarta.

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. archiwizacyjnego).

Uprawnienia:

Ma Pani, Pan prawo:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  1. do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  1. do usunięcia swoich danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie tych danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania przez Wojewodę Lubelskiego władzy publicznej;
  1. do ograniczenia przetwarzania swoich danych, przy czym odrębne przepisy mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
  1. do sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych;
  1. do przenoszenia danych na podstawie i zgodnie z art. 20 RODO

jeśli nie jest to sprzeczne z przepisami prawa.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim
w Lublinie narusza przepisy o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacje o wymogu podania danych: 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby zakwalifikować Panią/Pana do udziału w procesie rekrutacji, celem podjęcia pracy w szpitalu tymczasowym dla województwa lubelskiego, przeznaczonym dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-COV-2.

Inne informacje:

Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.