Rekrutacja w pierwszym etapie prowadzona jest w oparciu o elektroniczne zgłoszenia aplikacyjne – przesyłane za pomocą formularza dostępnego na niniejszej stronie w zakładce „Formularz” lub zgłoszenia wysyłane na adres e-mailowy: szpitaltymczasowy@lublin.uw.gov.pl. Kandydatów do zatrudnienia uprzejmie prosimy o załączanie do maila zgłoszeniowego swoich aktualnych CV, a także – w przypadku personelu medycznego – skanów bądź zdjęć dokumentów potwierdzających uprawnienia i kwalifikacje zawodowe.

Szpital tymczasowy w Lublinie jest komórką organizacyjną Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie (szpital macierzysty). O możliwości zatrudnienia danej osoby zgłaszającej się do pracy również decyduje szpital macierzysty, tj. SPSK Nr 1 w Lublinie, na podstawie rozpoznania potrzeb kadrowych szpitala tymczasowego oraz dokumentów przedstawionych przez kandydata. Komórka kadrowa SPSK Nr 1 w Lublinie przewiduje kontaktowanie się jedynie z wybranymi kandydatami do zatrudnienia, w celu prowadzenia dalszej rekrutacji.

Przewidywane formy zatrudnienia w szpitalu tymczasowym w Lublinie:
– umowa o pracę na czas określony w oparciu o skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii decyzją Wojewody Lubelskiego – z udzieleniem urlopu bezpłatnego u dotychczasowego pracodawcy,
– umowa o pracę na czas określony zawarta bezpośrednio ze szpitalem macierzystym, tj. Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 w Lublinie,
– umowa zlecenia zawarta bezpośrednio ze szpitalem macierzystym, tj. Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 w Lublinie,
– umowa kontraktowa zawarta bezpośrednio ze szpitalem macierzystym, tj. Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 w Lublinie.

Najważniejsze informacje dotyczące skierowania do pracy w szpitalu tymczasowym w drodze decyzji Wojewody

1. Kto i na jakiej podstawie prawnej kieruje osoby do pracy?

Podstawą do skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii jest art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 t.j.).

Decyzję o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa, w którym osoba skierowana posiada miejsce pobytu lub jest zatrudniona, wydaje właściwy Wojewoda, a w razie skierowania do pracy na obszarze innego województwa – minister właściwy do spraw zdrowia.

2. Kogo można skierować do pracy?

Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą zostać skierowani pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, a także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii.

3. Kto nie podlega skierowaniu do pracy?

Zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 t.j.), skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:

a) osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn;
b) osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;
c) osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
– natomiast ww. osoby wymienione w pkt. a), b) i c) mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii na swój pisemny wniosek złożony do Wojewody;

d) kobiety w ciąży;
e) osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
f) osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
g) inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną;
h) osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 152), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto w przypadku, gdy dziecko w wieku do 18 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.

4. Czy osobie skierowanej do pracy przysługuje wynagrodzenie za pracę w podmiocie, do którego została skierowana i w jakiej wysokości?

Osobie skierowanej przez Wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska.
Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie lub uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii. Osobom, którym wynagrodzenie ustalono na podstawie uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia no charakterze stałym, wynagrodzenie to wypłaca się miesięcznie z góry w pierwszym dniu roboczym miesiąca, za który ono przysługuje.

5. Na jakiej podstawie osoba skierowana wykonuje pracę w podmiocie, do którego została skierowana?

Podmiot leczniczy lub jednostka organizacyjna, wskazana w decyzji o skierowaniu do pracy, nawiązują z osobą skierowaną do pracy stosunek pracy na czas wykonywania określonej pracy, na okres nie dłuższy niż wskazany w decyzji

6. Jakie inne, poza wynagrodzenie za pracę, świadczenia przysługują osobie skierowanej do pracy?

Osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, na zasadach określonych w przepisach o ustalaniu oraz wysokości należności przysługującej pracownikom państwowych jednostek z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. Zwrot kosztów z tytułu zakwaterowania lub wyżywienia nie przysługuje w przypadku zapewnienia w miejscu wykonywania pracy bezpłatnego zakwaterowania lub wyżywienia.
Osoby zatrudniane deklarujące potrzebę zakwaterowania na miejscu w Lublinie będą umieszczane w hotelu znajdującym się w niedalekiej odległości od szpitala tymczasowego.

7. Czy osobie skierowanej do pracy przysługuje urlop u dotychczasowego pracodawcy?

Tak, osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu bezpłatnego na czas określony w decyzji o skierowaniu do pracy. Okres urlopu bezpłatnego zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u tego pracodawcy.

8. Na jaki okres czasu Wojewoda może skierować do pracy

Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy przez okres do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji.

9. Czy można odwołać się od decyzji Wojewody o skierowaniu do pracy?

Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii następuje w drodze decyzji. Od decyzji Wojewody przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia. Wniesienie środka odwoławczego nie wstrzymuje wykonania decyzji, co oznacza, że pomimo wniesienia odwołania należy stawić się do pracy w miejscu i czasie wskazanym w decyzji.

10. Czy osoba kierowana do pracy musi dostać decyzję na piśmie?

Decyzje o skierowaniu do pracy mogą być przekazywane w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie. Ponadto decyzje te nie wymagają uzasadnienia.Jednocześnie decyzje przekazane w sposób inny niż na piśmie, są następnie doręczane na piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób.

11. Czy osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę
u dotychczasowego pracodawcy?

Przez czas trwania obowiązku pracy, z osobą skierowaną do pracy przy zwalczaniu epidemii nie może być rozwiązany dotychczasowy stosunek pracy ani nie może być dokonane wypowiedzenie umowy o pracę, chyba że istnieje podstawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika albo w przypadku zmiany lub uchylenia decyzji.

12. Czy okres pracy w szpitalu tymczasowym wykonywanej przez studentów, doktorantów oraz osób kształcących się w zawodzie medycznym, wlicza się do zajęć określonych programem nauczania?

Tak, okres tej pracy jest zaliczany na poczet odbycia odpowiedniej części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

13. Jakie konsekwencje grożą za niepodporządkowanie się decyzji o skierowaniu do pracy?

Osoba, która nie wykonuje decyzji o skierowaniu do pracy przy zapobieganiu oraz zwalczaniu epidemii, podlega karze grzywny w wysokości do 5 tys. zł oraz karze administracyjnej od 5 tys. zł do 30 tys. zł.

Ponadto na osobę, która w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie wykonuje decyzji o skierowaniu do pracy, może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości od 5 tys. zł do 30 tys. zł.